انقلاب دیگری در راه است!

دگرصبحاستوپایانشبتاراست دگرصبحاستوبیداریسزاواراست دگرخورشیدازپشتبلندیهانموداراست دگرصبحاست دگرازسوزوسرمایشبتاریک،تنهاماننمیلرزد دگرافسردهطفلپابرهنه،اززبانمادرشبهانمیترسد دگرشمعامیدماچوخورشیدینمایاناست دگرصبحاست کنونشبزندهدارانصبحگردیده نخوابید،جنگدرپیشاست
/ 0 نظر / 13 بازدید

کتاب عصیان از فروغ فرخزاد

 صدا درآنجابرفرازقلهکوه دوپایمخستهازرنجدویدن بهخودگفتمکهدرایناوجدیگر صدایمراخداخواهدشنیدن بهسویابرهایتیرهپرزد نگاهروشنامیدوارم زدلفریادکردمکایخداوند مناورادوستدارمدوستدارم صدایمرفتتااعماقظلمت بهمزدخوابشوماخترانرا غبارآلودهوبیتابکوبید درزرینقصرآسمانرا ملائکباهزاراندستکوچک کلونسختسنگینراکشیدند
/ 0 نظر / 15 بازدید
تیر 88
1 پست
خرداد 88
4 پست