کتاب عصیان از فروغ فرخزاد

 صدا

درآنجابرفرازقلهکوه

دوپایمخستهازرنجدویدن

بهخودگفتمکهدرایناوجدیگر

صدایمراخداخواهدشنیدن

بهسویابرهایتیرهپرزد

نگاهروشنامیدوارم

زدلفریادکردمکایخداوند

مناورادوستدارمدوستدارم

صدایمرفتتااعماقظلمت

بهمزدخوابشوماخترانرا

غبارآلودهوبیتابکوبید

درزرینقصرآسمانرا

ملائکباهزاراندستکوچک

کلونسختسنگینراکشیدند

/ 0 نظر / 16 بازدید