انقلاب دیگری در راه است!

دگرصبحاستوپایانشبتاراست

دگرصبحاستوبیداریسزاواراست

دگرخورشیدازپشتبلندیهانموداراست

دگرصبحاست

دگرازسوزوسرمایشبتاریک،تنهاماننمیلرزد

دگرافسردهطفلپابرهنه،اززبانمادرشبهانمیترسد

دگرشمعامیدماچوخورشیدینمایاناست

دگرصبحاست

کنونشبزندهدارانصبحگردیده

نخوابید،جنگدرپیشاست

/ 0 نظر / 12 بازدید