# عصیان

کتاب عصیان از فروغ فرخزاد

 صدا درآنجابرفرازقلهکوه دوپایمخستهازرنجدویدن بهخودگفتمکهدرایناوجدیگر صدایمراخداخواهدشنیدن بهسویابرهایتیرهپرزد نگاهروشنامیدوارم زدلفریادکردمکایخداوند مناورادوستدارمدوستدارم صدایمرفتتااعماقظلمت بهمزدخوابشوماخترانرا غبارآلودهوبیتابکوبید درزرینقصرآسمانرا ملائکباهزاراندستکوچک کلونسختسنگینراکشیدند
/ 0 نظر / 15 بازدید