# گلسرخی

انقلاب دیگری در راه است!

دگرصبحاستوپایانشبتاراست دگرصبحاستوبیداریسزاواراست دگرخورشیدازپشتبلندیهانموداراست دگرصبحاست دگرازسوزوسرمایشبتاریک،تنهاماننمیلرزد دگرافسردهطفلپابرهنه،اززبانمادرشبهانمیترسد دگرشمعامیدماچوخورشیدینمایاناست دگرصبحاست کنونشبزندهدارانصبحگردیده نخوابید،جنگدرپیشاست
/ 0 نظر / 13 بازدید